موضوع کلی است و در تحقیقات منظور همان متغیر وابسته است؛ متغيري كه پژوهش برای شناخت یا تبیین آن انجام می شود.

 اما عنوان موضوعی است که محدود تر شده است و در تحقیقات شامل متغیر یا متغیرهای مستقل و بعضا بيانگر جمعیت مورد بررسی و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق است.


🔻مثال🔻

🔹موضوع:یاددهی-یادگیری

🔸عنوان: بررسی کیفیت امکانات آموزشی بر میزان اثربخشی فعالیت های یاددهی-یادگیری در آموزش عالی