انواع مطالعات:


مطالعات کمی (Quantitative studies): مطالعات کمی از پارامترهای کمی و قابل اندازه گیری جهت بررسی وضعیت استفاده می نماید و غالباً به بیان چگونگی وضعیت می پردازد. در اغلب موارد قابلیت تعمیم دارد. این مطالعات نیاز به حجم نمونه بزرگ دارد و از قاطعیت بیشتری نسبت به مطالعات کیفی برخوردار است و بیشتر جهت تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به کار می رود.


مطالعات کیفی (Qualitative studies): در مطالعات کیفی،  از پارامترهای کیفی غیرقابل اندازه گیری جهت بیان چرائی وضعیت استفاده میشود. این نوع مطالعات بیشتر به کشف علت و انگیزه های وجود وضعیت می پردازد و نگاهی عمیق برای درک وجود و ماهیت مسئله موجود دارد. غالباً از این نوع مطالعات جهت بیان مسأله و یا طرح فرضیه برای مطالعات کمی و یا کشف علل درونی و عمق نتایج مطالعات کمی استفاده می شود.