در ساخت پرسشنامه سه نوع سؤال اساسی وجود دارد که می‌توانید از پاسخ‌دهندگان خود بپرسید. این سه نوع سوالات عبارتند از:


 بسته پاسخ: پرسش‌های بسته پاسخ، سؤالات متداول برای نظرسنجی‌ها هستند. آن‌ها فقط مجموعه پاسخ‌های مشخصی را به پاسخ‌دهنده ارائه می‌دهند و پاسخ‌دهنده مجبور است یکی از گزینه‌های ذکرشده را انتخاب کند.


 باز پاسخ: این سؤالات به‌صورت پایان باز هستند و نیاز دارد که مخاطب درباره آن صحبت کند یا آن را کامل کند. هنگام صحبت، آن‌ها را بنویسد یا پاسخ خود را برای یک سؤال خاص تایپ کند.


 سوال تلفیقی: این شکل از سؤال برای بسیاری از شرایط ایدئال است. این نوع، ترکیبی از هر دو فرم باز و بسته است. به‌عنوان‌مثال، شما درباره مورد خاصی نظر پاسخ‌دهنده را می‌پرسید سپس از او می‌خواهید دلیل انتخابش را بیشتر توضیح دهد.