اولین قسمت شروع کار پایان نامه نگارش پروپوزال و در پروپوزال نیز اولین قدم، بیان مسئله است. در ادامه توضیحاتی در این باره ارائه شده است.