نحوه نگارش بیان مسئله در ویدیو زیر توضیح داده شده است؛ امید است مفید واقع شود.