پایگاه اسکوپوس بعد از ISI، به عنوان دومین پایگاه علمی برتر دنیا شناخته می شود. در ادامه توضیحاتی در این مورد ارائه خواهد گردید.