نحوه یافتن پرسشنامه استاندارد


پژوهشگران جهت جستجوی و دانلود پرسشنامه ‌های انگلیسی می توانند از طریق وبسایت های معتبری مانند گوگل داکس google docs و یا SurveyMonkey با استفاده از گوگل به صورت زیر عمل کنند:

در باکس جست وجوی گوگل، کلیدواژه (های) انگلیسی خود را وارد کنید. بهتر است کلیدواژه (ها) را داخل کوتیشن “” قرار دهید تا جست‌وجوی دقیق‌تری انجام شود. مثلاً “information literacy”

قبل یا بعد از کلیدواژه (ها)، یکی از موارد زیر را وارد کنید:

✔️ site: docs.google.com

✔️ site: surveymonkey.com

✔️ site: surveygizmo.com

✔️ site: fluidsurveys.com

✔️ site: freeonlinesurveys.com

✔️ site: qualtrics.com

✔️ site: polldaddy.com

✔️ site: zoomerang.com

✔️ site: murvey.com

✔️ site: questionpro.com

✔️ site: esurveyspro.com

برای مثال:

“information literacy” site: docs.google.com

internet AND “media literacy” site: surveymonkey.com