منظور از مبانی تجربی پژوهش،مطالعات و مطالعاتی است که در باب موضوع پژوهش و در حیطه مشخص آن تا قبل از انجام پژوهش صورت گرفته است. مبانی تجربی در پژوهش به دودسته اساسی مطالعات تجربی مستقیم و مطالعات تجربی غیر مستقیم  تقسیم می‌شوندکه هریک از این مطالعات نیز خود به دوسته خاص و کل نیز طبقه بندی می‌شوند.

  1. مطالعات تجربی مستقیم خاص: این نوع مطالعات عیناً به بررسی روابط بین متغیر‌ها پژوهش همانند موضوع پژوهش مد نظر پرداخته اند.در واقع این نوع مطالعات از لحاظ نوع و تعداد متغیر‌های مورد بررسی کاملا” شبیه به پژوهش مد نظر است.

  2. مطالعات تجربی مستقیم کل: این نوع مطالعات به بررسی روابط بین متغیر‌های پژوهش در قالب مجموعه ای از وابط دیگر پرداخته اند.در واقه در این مطالعات روابط بین متغیر‌های ما نیز به عنوان بخش از مطالاعت آنها در نظر گرفته شده است و دارای رابطه کل و جزء هستند.

  3. مطالعات تجربی غیر مستقیم خاص: این نوع مطالعات صرفا” به بررسی یکی از متغیر‌های پژوهش ما در قالب یک مطالعه پرداخته اند.

  4. مطالعات تجربی  غیر مستقیم کل: این نوع مطالعات صرفا” به بررسیرابطه ، تفاوت یا اثر یکی از متغیر‌های پژوهش ما با متغیرهایی غیر از متغیر‌ها ی مد نظر در پژوهش‌ها پرداخته‌اند.


برای بررسی پیشینه پژوهش باید مراحل زیر رعایت شود:

تعیین واژگان کلیدی؛

جستجوی منابع؛

یافتن منابع؛

طبقه بندی منابع؛

گزینش منابع؛

خلاصه سازی منابع؛

نقد منابع؛

تدوین مبانی تجربی پژوهش.