در تصاویر زیر دو کشور کانادا و ایتالیا بر اساس چندین فاکتور متفاوت مقایسه شده اند.