کاربرد انواع مختلف essay در یک مقاله علمی چیست؟


در واقع، یک مقاله متشکل شده از  چندین essay که بصورت سازماندهی شده ای در کنار هم قرار گرفته اند.

به عنوان مثال در قسمت literature review مقاله شما بایستی کارهای دسته بندی شده دیگران را به ترتیب وقوع آن ها در زمان مرور نمایید (chronological order essay).

یا در قسمت method مقاله ممکن است لازم باشد روش خود را با روش های قبلی مقایسه کنید (comparison/contrast essay).

و یا در قسمت results & discussion مقاله شما در حال نوشتن یک cause/effect essay هستید که، باتوجه به ارتباط تنگاتنگ بین رویداد ها (نتایج و بحث های متناظر با آن ها)، در اکثر موارد طبق الگوی chain است.

البته باید به این نکته توجه داشت که در یک مقاله نمی توان انتظار داشت که این essay ها عینا با همان ساختار استاندارد خودشان سازمان یابند ولی به لحاظ ویژگی ها کاملا مشابه اند.