سوالات مصاحبه دکتری شامل چه چیزهایی است؟

بر اساس تجربیات داوطلبان آزمون دکتری در رشته‌ها و سال‌های مختلف، سوالاتی که در مصاحبه دکتری ممکن است مطرح شود به طور کلی شامل پنج دسته است:

  1. سوالات تخصصی (شامل سوالات تخصصی هر رشته و یا سوالات روش تحقیق) 

  2. سوالات سنجش زبان انگلیسی در جلسه مصاحبه دکتری

  3. سوالات عمومی

  4. سوال در خصوص زمینه پژوهشی داوطلب ازجمله پژوهش‌های انجام‌شده مانند پایان‌نامه کارشناسی ارشد و مقالات و نیز موضوع مدنظر برای رساله دکتری

  5. سوالات مذهبی و عقیدتی

نکته قابل توجه این است که لزوماً همه موارد فوق در همه مصاحبه‌های دکتری مطرح نمی‌شود و موارد آورده‌شده در جدول فوق همه انواع سوالاتی است که بر اساس تجربیات سال‌های گذشته در مصاحبه‌ها مطرح شده است.