چگونه فصل دوم پایان نامه را بنویسیم؟!

در تصاویر زیر توضیحاتی در این خصوص ارائه شده است: