چگونه برای مقاله، عنوان انتخاب کنیم؟!

در تصاویر زیر توضیحاتی در این خصوص آمده است: