1. پذیرش راحت تر در مقطع دکتری

2. افزایش رتبه علمی اساتید دانشگاه ها

3. شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع

4. افزایش حقوق و مزایای شغلی برای کارکنان بسیاری از ادارات

5. استخدام راحت تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی

6. امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان (در صورت داشتن سایر شرایط)

7. گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر بین المللی در سراسر جهان

8. پذیرفته شدن بسیار راحت تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

9. امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا از بسیاری از سازمانهای دولتی