از کجا مقاله علمی پژوهشی را تشخیص دهیم؟

نگارش مقالات علمی پژوهشی دارای استانداردها و الگوهای خاصی است و در تنظیم آن‌ها بایستی المان‌های نگارش یک مقاله استاندارد رعایت شده باشد. این المان‌ها به ترتیب زیر تعریف شده‌اند:

  1. عنوان مقاله علمی پژوهشی

  2. فهرست مقاله

  3. معرفی یا اطلاعات پیش زمینه

  4. مرور ادبیات

  5. روش تحقیق

  6. نتایج مقاله علمی پژوهشی

  7. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده

  8. نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده