مجموعه "پویان پژوهش" خدماتی دیگر در زمینه اپلای و مهاجرت تحصیلی به قرار زیر نیز ارائه می دهد:


  • تصحیح، استانداردسازی و نگارش CV (رزومه) مناسب اپلای و پذیرش

  • نگارش و تصحیح Recommendation Letter (توصیه نامه استاد) بر اساس توانمندی های داوطلب

  • تصحیح و نگارش تخصصی SOP (انگیزه نامه) متناسب با رشته تحصیلی و دانشگاه مقصد