رفرنس دهی ها به دو صورت نوشته می شوند:

الف) رفرنس دهی در خارج از متن ( قسمت منبع).

ب) رفرنس نویسی در داخل متن.


الف : رفرنس نویسی در خارج از متن ( قسمت منابع )

در این مرحله مشخصات کامل آورده می شود.

در این مرحله برای مرتب کردن منابع نباید از شماره گذاری استفاده کرد. بلکه باید به تبعیت از شیوه رایج جهانی از ترتیب حروف الفبا استفاده نمود.


1-     رفرنس دهی کتاب تألیف

 اگر یک نفر مولف داشته باشد:       دلاور، علی . ( 1378) . روش های تحقیق. تهران : انتشارات آگاه .

 اگر دو نفر مولف داشته باشد :        دلاور ، علی ؛ شعبانی ، حسن . (1346) . اسم کتاب . محل نشر: انتشارات .

 اگر سه نفر مولف داشته باشد:    دلاور ، علی ؛ شعبانی ، حسن ؛ ملکی، حسن . (1384) . اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .

اگر بیش از سه نفر مولف داشته باشد:       دلاور ، علی و دیگران . ( 1386) اسم کتاب . محل نشر : انتشارات .


2-     رفرنس دهی کتاب ترجمه.

تایلر ، رالف . (2006) . اصول برنامه ریزی . ( ترجمه علی نقی پور ظهیر) . تهران : انتشارات آگاه.

نکته: اگر مولف بیشتر از یک نفر باشد، مانند رفرنس دهی کتاب فقط نام مترجمان را اضاف می کنیم.


3-     رفرنس دهی از مجله .

احمدی ، احد . ( 1384) . رویكردهای برنامه درسی. مجله نوآوریهای آموزشی ، سال هفتم ، شماره 4 .


4-     رفرنس دهی از فصل نامه.

دلاور ، علی . (1387) ، اسم مقاله . فصل نامه رشد ، شماره 7 .


5-     رفرنس دهی از مقاله اینترنتی

دلاور ، علی . ( 1387) ، اسم مقاله . آدرس اینترنتی