کدنویسی

ایالات متحده آمریکا دفتر هوش مصنوعی ملی را عملیاتی کرد!

/national-artificial-intelligence0initiative-office

(National Artificial Intelligence Initiative Office)


با مشاوره های "پویان پژوهش" جای نگرانی نیست!

/dontworry

دانشجویان در زمان انجام پایان نامه خود با ابهامات بسیاری روبه رو هستند...