سمینار

چه جاهایی میتوانیم مقاله خود را به چاپ برسانیم؟

/articles4

مقالات به طور کلی در ۴ پایگاه معتبر در جهان نمایه می شوند...


چگونه یک مقاله ISI ارزیابی می شود؟

/articlesisi

بررسی شاخص های مختلف


با مشاوره های "پویان پژوهش" جای نگرانی نیست!

/dontworry

دانشجویان در زمان انجام پایان نامه خود با ابهامات بسیاری روبه رو هستند...