برنامه نویسی

ایالات متحده آمریکا دفتر هوش مصنوعی ملی را عملیاتی کرد!

/national-artificial-intelligence0initiative-office

(National Artificial Intelligence Initiative Office)